Půjčovna svářeček

Vážení zákazníci,

svařovací zařízení a příslušenství poskytujeme pouze na dlouhodobý pronájem a to 1 týden a více.

 • Stroje jsou kompletně připraveny ke svařování.
 • Ceny přídavných materiálů (elektrody, svařovací drát, plyn CO2, atd.), nejsou v ceně zapůjčeného stroje a budou účtovány dle spotřeby.

Nájemní řád a podmínky:

 1. Nájemné se řídí příslušnými platnými právními předpisy, zejména občanským a obchodním zákoníkem.
 2. Zákazník používá svářecí stroj, jejíchž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu.
 3. Podmínkou pro uzavření smlouvy, je složení jistiny (vratné zálohy) nájemcem. Při podpisu nájemní smlouvy, je potřeba předložit tyto doklady :

  U organizace:

 • Výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba).
 • Živnostenský list (fyzická osoba).
 • Objednávka pronájmu.
 • Dva průkazy totožnosti (OP, ŘP, pas,rodný list).
 • Platba v hotovosti.

Občan:

 • Dva průkazy totožnosti (OP, ŘP, pas,rodný list).
 • Platba v hotovosti.
 1. Nájemné je splatné v den zapůjčení a výše nájemného je stanovena platným ceníkem. Do nájemní doby, se započítává den převzetí stroje. V den vrácení se nájemné nezapočítává do deváté hodiny dopolední. Při vrácení stroje po deváté hodině dopolední, je nájemci účtován další započatý den.
 2. Při překročení smluvené doby (bez souhlasu pronajímatele), je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednaného nájemného za každý den prodlení.
 3. Při předčasném vrácení stroje, nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného.
 4. V případě zničení, ztráty, nebo odcizení předmětu nájmu, nebo jeho části, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli pořizovací cenu nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to okamžitě, nebo nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu, nebo odcizení zjistil.
 5. Nájemce bude zapůjčené věci používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami jeho určení, údržby a užívání, s nimiž byl seznámen. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je.
 6. Nájemci je zakázáno pronajaté věci pronajímat dalším osobám a organizacím. Při zjištění takového přestupku si pronajímatel vyhrazuje právo okamžitého zrušení nájemní smlouvy za podmínek jako v bodě 6. tohoto řádu.
 7. Pronajimatel si vyhrazuje právo na změny v tomto řádu, platném od 17.2.2003.

Pavel Krejčík
Osvobození 150/6
664 49 Ostopovice

Telefonické objednávky a technické dotazy: +420 602 743 068
Email: Svartech.krejcik@seznam.cz

Prodejna v Ostopovicích:

IMG_20151218_095710_BURST001_COVER